Rīgas bāriņtiesa aizsargā bērnu tiesības un mantiskās intereses. Tā aizsargā cilvēkus ar ierobežotām spējām rīkoties, kuri veselības dēļ paši nevar aizsargāt savas tiesības un mantiskās intereses.

Katrā pašvaldībā parasti ir sava bāriņtiesa. Tā pārrauga bērnu audzināšanu un pienācīgu aprūpi ģimenē. Rīgas bāriņtiesa izskata Rīgā dzīvojošu un deklarētu cilvēku iesniegumus par bērniem atbildīgo personu rīcību. Šādas atbildīgās personas var būt vecāki, aizbildņi, aizgādņi vai audžuvecāki. Pirms lēmumu pieņemšanas bāriņtiesai jāpārbauda saņemtā informācija un jāpārliecinās par bērna labsajūtu, veselību un drošību.

Bāriņtiesa var piesaistīt arī citus atbildīgos dienestus, ja ģimenē redzami riski un nepieciešama palīdzība. Bērnu apdraudējuma gadījumā tā lemj par bērnu šķiršanu no ģimenes un nogādāšanu drošā vietā. Šādos gadījumos bērns var nonākt pie aizbildņa, audžuģimenē vai aprūpes iestādē.

Vēl bāriņtiesa:

  • izšķir domstarpības par bērniem starp vecākiem un arī bērnu un vecāku domstarpības;
  • izvērtē katru cilvēku un ģimeni, kura vēlas adoptēt bērnu, kļūt par viesģimeni, audžuģimeni vai specializēto audžuģimeni;
  • risina mantiskos jautājumus;
  • izsniedz tiesai pieprasīto informāciju.

 

Ja redzi vai nojaut par briesmām vai draudiem kādam bērnam, nekavējoties ziņo bāriņtiesai vai policijai 112!

 

Rīgas bāriņtiesas kontakti:

Tālrunis: 67037746

e-pasts: bt@riga.lv

Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV -1001

 

🔴 No 2021.gada 21.oktobra Rīgas bāriņtiesa lielāko daļu pakalpojumu sniedz attālināti un apmeklētāju pieņemšana klātienē ir ierobežota.

✔️Klātienē tikai ar iepriekšēju pierakstu (ar vai bez sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta apmeklētājam) notiek psihologu konsultācijas, saskarsmes pakalpojuma nodrošināšana tikai ar tiesas spriedumā norādītajām personām, kā arī adopcijas lietu izskatīšana ar procesa dalībnieku klātbūtni, ievērojot visus noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Iepriekš pierakstoties, klātienē tiek izsniegtas apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai, ja apmeklētājam ir sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts (citos gadījumos apliecības nosūtīs pa pastu). Šos pakalpojumus nodrošina Rīgas bāriņtiesas darbinieki ar sadarbspējīgiem Covid-19 sertifikātiem.

Apdraudējuma gadījumos nodrošinām iespēju ierasties un uzturēties Rīgas bāriņtiesā bērniem un aizgādībā esošām personām, ievērojot ārkārtējās situācijas laikā noteiktās epidemioloģiskās prasības.

📑 Visu kategoriju lietas Rīgas bāriņtiesas sēdēs tiek izskatītas bez procesa dalībnieku klātbūtnes, izņemot adopcijas lietās. Adopcijas lietas Rīgas bāriņtiesa izskata ar lietas dalībnieku klātbūtni vai izņēmuma gadījumos, nodrošinot lietas dalībniekiem iespēju piedalīties bāriņtiesas sēdē attālināti. Lietas dalībnieku iepazīšanās ar lietas materiāliem pamatā tiek nodrošināta attālināti.

🌡️ Lūdzam Rīgas bāriņtiesā ierasties bez akūtiem elpošanas ceļu saslimšanas simptomiem un pareizi lietot  medicīniskās maskas vai respiratorus bez vārsta ar drošības pakāpi FFP2 - FFP3 vai KN95, bet bērniem no 7 līdz 12 gadiem - atļautas arī auduma maskas. Atgādinām, ka nedrīkst ierasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.

Aicinām sazināties ar mums pa tālruni: 67037746. Iesniegumus vai dokumentus sūtīt elektroniski, izvēloties sev atbilstošāko no mūsu mājas lapā norādītajām dokumentu iesniegšanas iespējām https://barintiesa.riga.lv/lv/sutit-iesniegumu/, vai arī atstāt tos īpaši šim nolūkam paredzētā korespondences kastē Rīgas bāriņtiesas telpās – pirmajā stāvā Tērbatas ielā 69, Rīgā.