Viesģimene ir laulātie (persona), kuri vēlas sniegt atbalstu ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietotam bērnam, pavadot laiku ar bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē vai ārpus tās.

Par viesģimeni nedrīkst būt laulātie (persona), kuriem pastāv Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.3 otrajā prim daļā noteiktie šķēršļi. Iesniegumu ar lūgumu piešķirt viesģimenes statusu jāiesniedz laulāto (personas) dzīvesvietas bāriņtiesā.

Pirms lēmuma pieņemšanas par viesģimenes statusa piešķiršanu, bāriņtiesa izvērtē laulāto (personas) motivāciju kļūt par viesģimeni, savstarpējās attiecības ģimenē, spējas aprūpēt bērnu, sadzīves un materiālos apstākļus. Informāciju pēc minētajiem kritērijiem bāriņtiesa atkārtoti pieprasa un izvērtē ne retāk kā reizi gadā pēc viesģimenes statusa piešķiršanas. Pirms viesģimenes statusa piešķiršanas bāriņtiesa pieprasa informāciju arī par laulāto (personas) veselības stāvokli, izvērtē Sodu reģistrā iekļautās ziņas, kā arī nosūta laulātos (personu) pie psihologa.

Pirms bērna uzņemšanas viesģimenē laulātie (personas) noslēdz rakstveida vienošanos ar bērnu aprūpes iestādi, kurā bērns ievietots.

 

Mūsu sadarbības partneri