Kas ir aizbildnība?

Tēvs un māte uz aizgādības tiesību pamata ir sava nepilngadīgā bērna dabiskie aizbildņi.

Aizbildnību nodibina pār nepilngadīgajiem.

Ar aizbildnības procesu saistītās tiesiskās attiecības Latvijas Republikā reglamentē Latvijas Republikas Civillikuma 216.-354.pants (turpmāk – Civillikums), Bērnu tiesību aizsardzības likums, Bāriņtiesu likums.

Aizbildnis ir persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību.

 

Kādos gadījumos aizbildnību nodibina?

Bāriņtiesa var iecelt bērnam aizbildni, ja:

 • bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
 • bērna vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
 • bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
 • bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
 • abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;
 • radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās;
 • radušies citi neatliekami gadījumi (nodrošinot normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu).

 

Kas var būt par aizbildni?

Par aizbildni var būt pilngadīga persona no tuvākiem un tālākiem radiniekiem vai arī kāda cita persona, kas vēlas uzņemties aizbildņa pienākumus.

 

Par aizbildņiem nevar būt:

 • personas, ko vecāki testamentā noraidījuši no aizbildnības pār saviem palikušajiem nepilngadīgajiem;
 • personas, kuru intereses acīm redzami runā pretim svarīgām aizbilstamā interesēm;
 • tās bāriņtiesas locekļi, kura uzrauga attiecīgo aizbildnību;
 • nepilngadīgas personas;
 • personas, kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • personas, kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • personas, kuras atceltas no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas aizbildņa pienākumu izpildīšanas dēļ;
 • personas, kurām atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, jo tās nav pildījušas pienākumus atbilstoši bērna interesēm;
 • personas, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;
 • personas, kurām tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus par nepieskaitāmības stāvoklī izdarītu Krimināllikumā paredzētu noziedzīgu nodarījumu;
 • ārvalstnieki, izņemot gadījumus, kad aizbildnība piekrīt bērna radiniekiem vai personām, kuras atrodas ar nepilngadīgo nedalītā saimniecībā.

 

Kas ir jādara, lai kļūtu par aizbildni?

Topošajam aizbildnim bāriņtiesā jāiesniedz:

 1. Iesniegums*
 2. Ģimenes ārsta atzinums par veselības stāvokli
 3. Narkologa atzinums;
 4. Psihiatra atzinums.

*Iesniegums jāiesniedz savas deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā, ja bērns, kuru vēlas ņemt aizbildnībā, dzīvo citā administratīvajā teritorijā nekā iespējamais aizbildnis, tad, lai kļūtu par aizbildni, iespējamajam aizbildnim savas deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā ir jāsaņem atzinums par atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai.

Lai pieņemtu lēmumu bāriņtiesa izvērtēs personas:

 • motivāciju kļūt par aizbildni;
 • ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
 • nodarbinātību;
 • dzīves apstākļus;
 • spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Pirms aizbildnība nodibināšanas bērnam, bāriņtiesa noskaidro bērna viedokli (ja bērns to ir spējīgs formulēt), ievēro bērna intereses un izvērtē, vai aizbildnis spēs pienācīgi parūpēties par bērnu.

Lēmumu par aizbildņa iecelšanu pieņem tā bāriņtiesa, kuras administratīvajā teritorijā bērns dzīvo!

 

Kādi ir aizbildņa pienākumi?

Aizbildnis aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Galvenie aizbildņa pienākumi ir nodrošināt bērnam:

 • viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošus sadzīves apstākļus;
 • labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību;
 • bērna veselības stāvoklim atbilstošo veselības aprūpi;
 • audzināšanu;
 • izglītību, ņemot vērā bērna vecumu un spējas;
 • saskarsmi ar radiniekiem, ja tas nekaitē bērna attīstībai, veselībai un drošībai.

 

Kā notiek aizbildnības uzraudzība?

 1. Bāriņtiesa vismaz reizi gadā pārbauda bērna dzīves apstākļus,
 2. Noskaidro aizbildņa un bērna un citu ģimenes locekļu viedokļus par aizbildnību;
 3. Izvērtē un pieņem aizbildņa norēķinus.

Ja bāriņtiesa konstatē, ka bērna turpmākā atrašanās aizbildnībā var apdraudēt bērna veselību vai dzīvību, bāriņtiesas priekšsēdētājs, viņa vietnieks vai bāriņtiesas loceklis var vienpersoniski pieņemt lēmumu par bērna izņemšanu no aizbildnības un nogādāt bērnu drošos apstākļos.

 

Kas ir aizbildņa atskaite jeb norēķins?

Aizbildnim norēķins iesniedzams bāriņtiesai rakstiski katra gada sākumā ne vēlāk par 1.februāri, norēķinā jānorāda informācija par:

 • ienākumiem un izdevumiem par aizbilstamo;
 • aizbilstamā mantas pārvaldību;
 • vecāku un citu radinieku attiecībām ar aizbilstamo;
 • aizbildņa un aizbilstamā savstarpējām attiecībām.

Norēķinu var aplūkot šeit:

Aizbildnim ir tiesības saņemt:
 

 1. Atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu piešķir aizbildņiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods. Gadījumos, ja aizbildnis un bērns, par kuru tiek maksāta atlīdzība izbrauc no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, minētās atlīdzības izmaksa netiek pārtraukta.

Atlīdzības apmērs mēnesī ir  54.07 euro mēnesī neatkarīgi no aizbildnībā esošā bērnu skaita.

Sīkāk skatīt:  https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/vecakiem/aizbildniba/atlidziba-par-aizbildna-pienakumu-pildisanu/

 

 2.  Pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai, var saņemt aizbildņi  Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieki un bezvalstnieki, kuriem piešķirts personas kods. Gadījumos, ja aizbildnis un bērns, par kuru tiek maksāta atlīdzība izbrauc no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, minētās atlīdzības izmaksa netiek pārtraukta.

Pabalsta apmērs mēnesī ir :

 • no bērna dzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 107,50 euro;
 • no bērna 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai –  129 euro.

Sīkāk skatīt: https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/vecakiem/aizbildniba/pabalsts-aizbildnim-par-berna-uzturesanu/

 3. Ja aizbildnība ir nodibināta līdz bērna viena gada vecumam, piešķir arī bērna piedzimšanas pabalstu.

Pabalsta apmērs ir  421,17 euro par katru bērnu.

Skatīt sīkāk: https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/vecakiem/berna-piedzimsanas-pabalsts/.

4. Rīgas pašvaldības pabalstu ir tiesības saņemt aizbildnim:

 • kurš aprūpē bērnu, kuram viens vai abi vecāki ir miruši, pabalsta apmērs ir 50.00 euro mēnesī;
 • kurš aprūpē divus (vai vairāk) aizbildnībā esošus bērnus, pabalsta apmērs ir 60.00 euro mēnesī par otro un katru nākamo aizbildnībā esošu bērnu.

Skatīt sīkāk: https://www.eriga.lv/ServiceCards/Default.aspx?cardExternalId=RD018907AJ0015

 5. Psiholoģisko atbalstu

            Psiholoģisko atbalstu iespējams saņemt ārpusģimenes atbalsta centros, kuros ir iespējams saņemt psihologu konsultācijas un apmeklēt atbalsta grupas aizbildņiem. Informāciju par atbalsta centriem un to atrašanās vietu skatiet šeit.

Aizbildņi pēc palīdzības var vērsties Rīgas bāriņtiesā un Rīgas Sociālajā dienestā. Rīgas Sociālā dienesta atrašanās vietas skatīt šeit:

Ja esat nolēmuši kļūt par aizbildni, tad dodieties uz bāriņtiesu, kuras darbības teritorijā deklarēta Jūsu dzīvesvieta, kurā varēsiet uzzināt atbildes uz Jums interesējošiem jautājumiem par bērna aizbildnību.

Mūsu sadarbības partneri