Iesniegumu iesniegšanas veidi

Iesniegumu iesniegšana un izskatīšana Rīgas bāriņtiesā

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, aicinām izmantot iespēju iesniegumus iesniegt attālināti.

Jūsu ērtībām esam izstrādājuši iesnieguma veidlapas lejupielādei:

Iesniegums Rīgas bāriņtiesai 

Iesniegums laulāto (personas) atzīšanai par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai 

 

Rīgas bāriņtiesa izskata iesniegumus Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā, bet gadījumos, kad nepieciešama administratīvā akta izdošana, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Rīgas bāriņtiesa izskata lietas un pieņem lēmumus bāriņtiesas sēdēs trīs bāriņtiesas locekļu sastāvā.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 64.pantam, Rīgas bāriņtiesa pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, bet, ja objektīvu iemeslu dēļ noteikto termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Gadījumā, ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, administratīvā akta izdošanas termiņu ar motivētu lēmumu, par to paziņojot iesniedzējam, var pagarināt līdz gadam.

 

Lai līdzdarbotos valsts pārvaldē un iesniegtu priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu Rīgas bāriņtiesā, t.sk. par iestādes darbu, izvēlieties e-pakalpojumu "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana" vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.