Vecākiem, pārvaldot bērnu mantu, nepilngadīgu bērnu aizbildņiem, personu ar ierobežotu rīcībspēju aizgādņiem, mantojuma masas (arī promesošas vai pazudušas personas mantai) aizgādņiem un ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājiem ik gadu līdz 1.februārim ir jāiesniedz bāriņtiesā norēķins, bet, beidzot pildīt pienākumus, jāiesniedz galīgais norēķins.

 

Jūsu ērtībām Rīgas bāriņtiesa ir izstrādājusi norēķinu veidlapas, iekļaujot tajās visus svarīgos un nepieciešamos jautājumus par gada laikā notikušajām izmaiņām. Šīs veidlapas varat lejupielādēt (zemāk) un aizpildīt, bet pēc tam pievienot sūtījumam aploksnē vai elektroniski pielikumā. Norēķinus iespējams sagatavot arī brīvā formā, ievērojot, ka sniegtajai informācijai jābūt skaidrai un pilnīgai. Iesniedzamajām norēķinu veidlapām jābūt parakstītām - pašrocīgi vai ar elektronisko parakstu. Neskaidrību gadījumos aicinām konsultēties ar jūsu lietas atbildīgo darbinieku.

 

NORĒĶINU VEIDLAPAS LEJUPIELĀDEI
 

Bērna vecāka(-u) ikgada norēķins par nepilngadīgā mantas pārvaldību

Bērna vecāka(-u) gala norēķins par nepilngadīgā mantas pārvaldību

 Aizbildņa ikgadējais norēķins

Aizbildņa galīgais norēķins

Aizbildņa galīgais norēķins pēcnācējam vai līdzaizbildnim

Aizbildņa gala norēķins bāriņtiesai

Aizgādņa ikgada norēķins

Aizgādņa galīgais norēķins

Aizgādņa norēķins par mantojuma masas (promesošas vai pazudušas personas mantas) pārvaldību

Aizgādņa galīgais norēķins par mantojuma masas (promesošas vai pazudušas personas mantas) pārvaldību

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja ikgada norēķins par bērna mantas pārvaldību

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja galīgais norēķins par bērna mantas pārvaldību