Kas ir manta?

Manta ir materiālas dabas labums, ķermeniska vai bezķermeniska lieta.

Ķermeniskās lietas iedala kustamās un nekustamās lietās, bet bezķermeniskas lietas ietver personiskās, lietu un saistību tiesības.

 

Kādus mantiskos jautājumus risina bāriņtiesa?

Bāriņtiesa lemj par rīcību ar bērnam vai personai ar ierobežotu rīcībspēju piederošu mantu un uzrauga vecāku, aizbildņu vai aizgādņu darbu bērna un personas ar ierobežotu rīcībspēju mantisko tiesību un interešu nodrošināšanā.

Bāriņtiesa ieceļ aizgādni mantojumam un promesošas vai pazudušas personas mantai. 

 

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses Civillikumā paredzētajos gadījumos:

 • lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
 • lemj par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 • lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 • lemj par bērnam piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
 • lemj par īpašuma iegūšanu bērnam;
 • ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
 • lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
 • lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
 • veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus.

 

Bāriņtiesa, aizstāvot aizgādnībā esošās personas mantiskās intereses, Civillikumā paredzētajos gadījumos, ievērojot tiesas spriedumā noteikto:

 • lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt aizgādnībā esošajai personai piekritušo mantojumu;
 • lemj par aizgādnībā esošajai personai piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 • lemj par aizgādnībā esošajai personai piederoša nekustamā īpašuma (ja tā vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 • lemj par aizgādnībā esošajai personai piederoša nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
 • lemj par īpašuma iegūšanu aizgādnībā esošajai personai;
 • seko, lai aizgādnis nerīkojas ar aizgādnībā esošajai personai piederošu mantu bez bāriņtiesas atļaujas, ja tā saskaņā ar likumu ir nepieciešama;
 • pārbauda, vai aizgādnis noskaidro aizgādnībā esošās personas viedokli un gribu un pārvalda mantu atbilstoši šīs personas interesēm un normatīvo aktu prasībām.

Bāriņtiesa iesniedz tiesā apstiprināšanai lēmumu par mājas kārtībā izdarītu mantojuma dalīšanu, ja aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas daļa pārsniedz 14 000 euro.

Bāriņtiesa iesniedz lietu izšķiršanai tiesā, ja ir pieņēmusi lēmumu par bērnam vai aizgādnībā esošajai personai piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām.

Pirms lēmuma pieņemšanas Bāriņtiesa noskaidro bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju viedokļus, ja vien tas ir iespējams.

 

Mantisko jautājumu piekritība

Rīgas bāriņtiesa pieņem minētos lēmumus, ja bērna vecāku vai personas ar ierobežotu rīcībspēju deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā.

Mūsu sadarbības partneri