Kāpēc nodibina aizbildnību?

Aizbildnību nodibina bez vecāku gādības palikušam bērnam:

  • bērnam, kura vecāki nav zināmi;
  • vecāki ir pazuduši vai miruši;
  • ilgstoši slimo un nespēj rūpēties par bērnu;
  • bērnam, kura vecākiem ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas vai ar tiesas spriedumu ir atņemtas bērna aizgādības tiesības.

 

Kas var būt tavs aizbildnis un ko viņš dara?

 Aizbildnis var būt tavs radinieks vai arī kāda cita persona. Aizbildnis uzņem savā ģimenē bez vecāku gādības palikušu bērnu un nodrošina viņam aprūpi un uzraudzību, bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto bērnam vecākus un pārstāv bērna intereses. Aizbildnis par aizbildnībā esošu bērnu ir atbildīgs līdz bērnam ir iespējams atgriezties savā bioloģiskajā ģimenē, līdz adopcijai vai līdz bērna 18 gadiem. Bieži vien aizbildnībā esošie bērni dzīvo pie aizbildņa līdz pilngadībai un turpina dzīvot pēc pilngadības sasniegšanas.

 

Kā bāriņtiesa izvērtēs, kurš var būt tavs aizbildnis?

Pirms tev nodibinās aizbildnību un iecels aizbildni, svarīgi, lai tu ar aizbildni būtu pazīstams un ļoti svarīgs ir tavs viedoklis par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu tev un tikai tad bāriņtiesa vērtēs aizbildni, vai aizbildnis spēs nodrošināt tavu aprūpi un kļūt par tavu aizbildni.

 

Kā bāriņtiesa uzraudzīs tavu aizbildnību?

Pēc aizbildnības nodibināšanas un aizbildņa iecelšanas tev bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbaudīs tavus dzīves apstākļus, aprunāsies ar tevi un skaidros tavu viedokli par aizbildnību, saņems no aizbildņa norēķinu par tavas mantas pārvaldību, un izvērtēs, vai tev tiek nodrošināta atbilstoša aprūpe un uzraudzība, un vai aizbildnībā tiek ievērotas tavas tiesības. Ja bāriņtiesa konstatēs, ka tava turpmākā atrašanās aizbildnībā apdraud tavu veselību vai dzīvību, bāriņtiesas darbinieki var lemt pārtraukt tavu uzturēšanos aizbildnībā un nogādāt tevi drošos apstākļos.

 

Ko darīt, ja  tev dzīvojot pie aizbildņa ir radušās kādas grūtības vai problēmas?

Ja aizbildnībā ir jebkādas problēmas, tu vari vērsties bāriņtiesā vai ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrā pēc palīdzības un padoma. Svarīgi, ka tu savas bažas vai kādas nepatīkamas sajūtas uztici bāriņtiesas vai ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra darbiniekiem, lai darbiniekiem būtu iespēja iesaistīties problēmu risināšanā.

Atceries, ka dzīvojot aizbildnībā, tev ir tiesības uzturēt kontaktus ar vecākiem, vecvecākiem vai citām tev tuvām personām, ja Tu to vēlies!

Mūsu sadarbības partneri