Audžuģimene ir laulātie vai persona, kuri uzņem savā ģimenē bez vecāku gādības palikušus bērnu un nodrošina viņam aprūpi un uzraudzību, līdz bērnam ir iespējams atgriezties savā bioloģiskajā ģimenē, bērns tiek adoptēts, viņam tiek iecelts aizbildnis vai viņš tiek ievietots bērnu aprūpes institūcijā.

Audžuģimenei bērna aprūpe un uzraudzība būtu jānodrošina uz laiku, bet bieži vien audžuģimenē ievietotie bērni tajā dzīvo līdz pilngadībai un pat pēc pilngadības sasniegšanas.

Ja tevi ievieto audžuģimenē, tad tavas intereses pārstāv bāriņtiesa, savukārt, bāriņtiesai ir tiesības atsevišķu pārstāvības darbību veikšanai pilnvarot audžuģimeni.

Pirms tevi ievieto audžuģimenē, svarīgi, lai tu ar audžuģimeni iepazītos, lai tiktu noskaidrots tavs viedoklis un tikai tad tiek izvērtēts, vai audžuģimene spēs nodrošināt tieši tavām vajadzībām atbilstošu aprūpi un uzraudzību.

Pēc tavas ievietošanas audžuģimenē bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbaudīs tavus dzīves apstākļus un izvērtēs, vai tev tiek nodrošināta atbilstoša aprūpe un uzraudzība, un vai tiek ievērotas tavas tiesības un intereses. Tāpat bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā izvērtēs, vai audžuģimene turpmāk spēj pildīt audžuģimenes pienākumus.

Ja bāriņtiesa konstatēs, ka tava turpmākā atrašanās audžuģimenē var apdraudēt tavu veselību vai dzīvību, bāriņtiesas darbinieki var lemt par tevis izņemšanu no audžuģimenes un nogādāt tevi drošos apstākļos.

Ja audžuģimenē ir jebkādas problēmas, tu vari vērsties bāriņtiesā vai ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrā pēc palīdzības un padoma. Svarīgi, ka Tu savas bažas vai kādas nepatīkamas sajūtas uztici bāriņtiesas vai ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra darbiniekiem, lai darbiniekiem būtu iespēja iesaistīties problēmu risināšanā.

Dzīvojot audžuģimenē, tev ir tiesības uzturēt kontaktus ar vecākiem, citiem radiniekiem vai citām tev tuvām personām.

Mūsu sadarbības partneri