Ja tu esi ievietots audžuģimenē vai bērnu aprūpes iestādē, vai, ja tev ir iecelts aizbildnis, tev ir tiesības uz sociālajām garantijām.

 

Tiesības saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

 

Tevi ar dzīvojamo telpu, pamatojoties uz tavu iesniegumu, nodrošinās tā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par tavu ārpusģimenes aprūpi. Tiesības uz nodrošinājumu ar pašvaldības dzīvojamo telpu tu iegūsti, sasniedzot pilngadību, un saglabā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Dzīvokļa pabalstu, pamatojoties uz tavu iesniegumu, maksā tā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par tavu ārpusģimenes aprūpi, no dienas, kad tu esi sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecumam.

Dzīvokļa pabalstu piešķir šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai:

1) izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);

2) izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām.

Ja tu saņem minēto pabalstu, tad tu zaudē tiesības saņemt šādus pašvaldības palīdzības veidus: pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana, sociālā dzīvokļa izīrēšana, pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas īres vai pārvaldīšanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.

Informējot pašvaldību, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi, tev ir tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu par mājokli jebkurā administratīvajā teritorijā Latvijā.

Jautājumā par dzīvojamo telpu jāvēršas Rīgas domes Mājokļu un Vides departamentā Brīvības ielā 49/53, Rīgā. Juridisko konsultāciju nodaļas tālr.67105321, 67105683, 67012509, 67012475.

 

Braukšanas maksas atvieglojumi.

 

Bērnam un pilngadību sasniegušajam bērnam, uzrādot apliecību, ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā.

            Ja tu esi sasniedzis pilngadību, tad tiesības saņemt apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai tev ir, ja tu mācies kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un sekmīgi apgūsti izglītības programmu.

Dokumentus apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai saņemšanai var iesniegt Rīgas bāriņtiesā Tērbatas ielā 69, Rīgā, 201.kabinetā. Sīkāku informāciju par apliecību saņemšanu var iegūt, zvanot uz tālr.67037763.

 

 

Atbalsts izglītības iegūšanā un patstāvīgas dzīves uzsākšanā.

 

Atbalstu izglītības iegūšanā un patstāvīgās dzīves uzsākšanā ir iespējams saņemt Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas teritoriālajā centrā atbilstoši tavas dzīvesvietas rajonam.

 

Bez visa iepriekš minētā, tu vari vērsties Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā “Jauniešu atbalsta centrs “Pārdaugava””, Imantas 7.līnijā Nr.4, Rīgā, kur Rīgas pašvaldības jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes vecumā no 17 līdz 24 gadiem sniedz psihosociālu, emocionālu un materiālu atbalstu ar mērķi panākt efektīvu pārejas procesu jauniešu patstāvīgas dzīves uzsākšanai un turpmākai patstāvīgai dzīvei. Jauniešu atbalsta centra “Pārdaugava” vadītāja ir Agnese Grauduma, tālr. 67105082, 25616907.

 

 

Mūsu sadarbības partneri