Tu esi bērns, ja esi jaunāks par 18 gadiem, ja neesi precējies un bāriņtiesa nav lēmusi par pilngadības piešķiršanu tev pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.

Līdz pilngadības sasniegšanai bērni ir vecāku aizgādībā, kas nozīmē, ka viņiem ir pienākums un tiesības rūpēties par tevi, Tavu mantu un pārstāvēt tevi.

Vecāku pienākums ir nodrošināt tevi ar pārtiku, apģērbu, mājokli, rūpēties par tavu veselību un izglītību, audzināt un sagatavot tevi patstāvīgai dzīvei, ievērojot tavas intereses. Tāpat vecāku pienākums ir rūpēties par tavu drošību. Vecākiem ir jārūpējas par tavu mantu (zemi, ēkām, naudu utml.), ja tāda tev ir, kā arī viņi var noteikt, kur tu dzīvosi.

Ja vecāki nepilda vai nevar pildīt savus pienākumus pret tevi, Bāriņtiesa viņiem var pārtraukt aizgādības tiesības (lemt par tavu šķiršanu no ģimenes) šādos gadījumos:

  • ja vecāki ir ieslodzījuma vietā un par tevi rūpēties nevar
  • ja vecāku vainas dēļ esi nonācis apstākļos, kas ir bīstami tavai veselībai vai dzīvībai
  • ja vecāki nenodrošina tev aprūpi, nerūpējas par tavu drošību vai liek tev darīt smagus darbus, ubagot, zagt, nelaiž mājās utml.
  • ja vecāki izturas vardarbīgi pret tevi vai pieļauj, ka to dara kāda cita persona
  • vecāki ir devuši piekrišanu tavai adopcijai (tas notiek ļoti reti)
  • ja vecāks nepilda tiesas spriedumu, piemēram, par tavām tiesībām tikties ar otru vecāku vai par tavu dzīvesvietu

Lai bāriņtiesa varētu izlemt, vai vecākiem ir pārtraucamas aizgādības tiesības, tiks veikta saruna ar tevi un vecākiem, pieprasīta informācija no tavas izglītības iestādes, ģimenes ārsta vai citiem ārstiem, sociālā dienesta un policijas, noskaidros tavu vecāku ienākumus un vai viņi ir bijuši sodīti (pārkāpuši likumu), tāpat Bāriņtiesa var lūgt tev un vecākiem apmeklēt psihologu, narkologu vai kādu citu speciālistu.

 

Ja vecāki novērš tos iemeslus, kas bija par pamatu tavai šķiršanai no ģimenes, Bāriņtiesa var lemt par tavu atgriešanos ģimenē.

Tomēr, ja vecāku ģimenē ilgstoši neuzlabojas situācija, Bāriņtiesa var lūgt tiesai atņemt tavas aizgādības tiesības vecākiem, lai tu varētu iegūt sev citu ģimeni, ja vēlēsies.

Mūsu sadarbības partneri