Kur vērsties, ja redzu, ka bērns aug ģimenē, kur tiek apdraudēta viņa veselība un dzīvība?
Ja redzi vai nojaut, ka tiek apdraudēta bērna dzīvība, vai arī viņš netiek pienācīgi aprūpēts, jāziņo bāriņtiesai pa tālruni 67037746 (darba laikā), vai arī jāvēršas policijā jebkurā diennakts laikā.

Kā rīkoties, ja viens no vecākiem liedz otram vecākam tikties ar bērnu?
Ja bērna vecāki nevar vienoties par saskarsmes kārtību, tad strīdu par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību ar bērnu izskata vispārējās jurisdikcijas tiesa. Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumu, kas nepieciešams saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības noteikšanai.

Kur ir iespējams saņemt bezmaksas mediācijas pakalpojumu, ja vecākiem ir domstarpības par saskarsmi ar bērnu?
Sertificēto mediatoru saraksts ir pieejams mājaslapā sertificetimediatori.lv sadaļā “Bezmaksas mediācija ģimenēm”. Mājas lapā var atlasīt mediatoru pēc darbības jomas, darbības reģiona un valodas, iepazīties ar mediatora CV un atrast viņa telefona numuru.

Kas jādara, ja vēlos mainīt uzvārdu bērnam?
Vecākam, kurš vēlas mainīt bērna uzvārdu, ir jāiesniedz bāriņtiesā motivēts iesniegums. Bāriņtiesa noskaidros otra vecāka viedokli, uzklausīs paša bērna viedokli (ja bērns ir atbilstošā vecumā, lai varētu tādu formulēt), pieprasīs papildus informāciju no datu bāzēm. Pēc tam tiks pieņemts lēmumu.

Kas ir audžuģimene, un kā par to kļūt?
Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība. Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Lai kļūtu par audžuģimeni, jāvēršas bāriņtiesā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz noteiktas formas iesniegums par audžuģimenes statusa piešķiršanu un ārsta izziņa par veselības stāvokli. Potenciālā audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu, pēc kuriem bāriņtiesa mēneša laikā tiekas ar iespējamo audžuģimeni un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu.

Cik lielai jābūt dzīvesvietas dzīvojamajai platībai, lai saņemtu audžuģimenes statusu?
Normatīvie akti nenosaka konkrētu dzīvojamās platības lielumu. Lai personu vai laulātos atzītu par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai, bāriņtiesa pārbauda personas vai laulāto dzīves apstākļus un izvērtē ģimenes iespējas dzīvesvietā nodrošināt bērnam nepieciešamo privāto telpu, atbilstoša bērna vecumam, dzimumam un veselības stāvoklim.

Cik reizes būs jāapmeklē psihologs, lai iegūtu viesģimenes vai audžuģimenes statusu?
Normatīvie akti nenosaka konkrētu psihologa apmeklējuma reižu skaitu, lai iegūtu viesģimenes vai audžuģimenes statusu. Psihologs psiholoģiskās izpētes ietvaros izvērtē, cik tikšanās reizes ir nepieciešamas, lai sniegtu par laulātajiem vai personai pamatotu atzinumu. 

Kādos gadījumos tiek dibināta aizbildnība?
Aizbildnis ir persona, kura nodrošina bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās. Aizbildni var iecelt bāriņtiesa, ja bērna vecāki nav zināmi, ir pazuduši vai miruši, ja vecāki ilgstošas slimības gadījumā nespēj rūpēties par bērniem, vai arī ja vecākiem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības. Ja persona vēlas kļūt par aizbildni, tā iesniedz bāriņtiesā iesniegumu.

Kur vērsties, lai saņemtu uzturlīdzekļus (alimentus) bērniem no otra vecāka?
Šis jautājums ir tiesas kompetencē. Ja viens no vecākiem nemaksā valstī noteikto minimālo alimentu apjomu, vai, ja vecāki nespēj vienoties par lielāku uzturlīdzekļu apjomu, jāvēršas tiesā. Ja arī pēc tiesas lēmuma vecāks nemaksā uzturlīdzekļus, tad viņa vietā naudu var saņemt no valsts (Uzturlīdzekļu garantijas fonds) un šim vecākam krājas uzturlīdzekļu parāds pret valsti.

Man nesen tika šķirta laulība, un es nomainīju uzvārdu. Tagad gribu nomainīt bērniem uzvārdu (uz savu tagadējo). Kā to izdarīt?
Uzvārds var tikt mainīts nepilngadīgam bērnam. Tādā gadījumā uzvārda maiņas iesniegumā personai jānorāda, ka tā uzvārdu vēlas mainīt arī savam nepilngadīgajam bērnam, papildus pievienojot bērna tēva piekrišanu. Ja vecāki nevar vienoties par bērna uzvārdu, to nosaka pēc bāriņtiesas lēmuma. Ja bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna uzvārda maiņas atbilstību bērna interesēm, otra vecāka piekrišana nav nepieciešama. Šajā gadījumā bāriņtiesas lēmums aizstāj otra vecāka piekrišanu.

 

Mūsu sadarbības partneri