Nolikums

Rīgas bāriņtiesa ir lielākā aizgādnības un aizbildniecības iestāde Latvijā, kas īsteno un nodrošina  bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību Rīgā.

Rīgas bāriņtiesā strādā 128 darbinieki. Sākot ar 2021.gada 1.jūliju bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļus (64) nodarbina uz darba līguma pamata, bet iepriekš ievēlēja Rīgas dome.

Rīgas bāriņtiesā ir 10 struktūrvienības: Adopcijas lietu nodaļa, Ārpusģimenes aprūpes lietu nodaļa, Aizbildnības lietu nodaļa, Centra, Ziemeļu rajona un Vidzemes priekšpilsētas aizgādības lietu nodaļa, Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas aizgādības lietu nodaļa, Latgales priekšpilsētas aizgādības lietu nodaļa, Ģimenes domstarpību lietu nodaļa, Mantisko un aizgādnības lietu nodaļa, Nodrošinājuma nodaļa, Juridiskā nodaļa un Administrācija.

Bāriņtiesas darbību uzrauga un metodisko palīdzību bērnu tiesību vai aizgādnībā esošas personas tiesību jautājumos sniedz Valsts bērnu un aizsardzības inspekcija, savukārt metodisko palīdzību apliecinājumu un mantojuma jautājumos sniedz Tieslietu ministrija.  

Pirmā atjaunotās Rīgas Bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēta Spodra Kasigkeite (1997 – 2000). Turpmākajā darbībā Rīgas Bāriņtiesu vadījuši: Ilze Freimane (2000 -2004) Inta Slaidiņa (2004 – 2005) Iveta Ritere (2005 – 2006) Ingrīda Jeromanova (2006 – 2008) Aivars Krasnogolovs (2008 – turpina pildīt amata pienākumus).

Struktūra

Mūsu sadarbības partneri