Nolikums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesa ir lielākā aizgādnības un aizbildniecības iestāde Latvijā, kas īsteno un nodrošina  bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību Rīgā.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesā strādā 124 darbinieki. Sākot ar 2021.gada 1.jūliju bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļus (64) nodarbina uz darba līguma pamata, bet iepriekš ievēlēja Rīgas dome.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesā ir 10 struktūrvienības: Adopcijas lietu un aizgādnības lietu nodaļa, Ārpusģimenes aprūpes lietu nodaļa, Aizbildnības lietu nodaļa, Centra, Ziemeļu rajona un Vidzemes priekšpilsētas aizgādības lietu nodaļa, Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas aizgādības lietu nodaļa, Latgales priekšpilsētas aizgādības lietu nodaļa, Ģimenes domstarpību lietu nodaļa, Mantisko lietu nodaļa, Nodrošinājuma nodaļa, Juridiskā nodaļa un Administrācija.

Bāriņtiesas darbību uzrauga un metodisko palīdzību bērnu tiesību vai aizgādnībā esošas personas tiesību jautājumos sniedz Valsts bērnu un aizsardzības inspekcija, savukārt metodisko palīdzību apliecinājumu un mantojuma jautājumos sniedz Tieslietu ministrija.  

Pirmā atjaunotās Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēta Spodra Kasigkeite (1997 – 2000). Turpmākajā darbībā Rīgas Bāriņtiesu vadījuši: Ilze Freimane (2000 -2004) Inta Slaidiņa (2004 – 2005) Iveta Ritere (2005 – 2006) Ingrīda Jeromanova (2006 – 2008) Aivars Krasnogolovs (2008 – turpina pildīt amata pienākumus).

Struktūra

Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesas struktūrshēma_kopš 2024.01.01.

Mūsu sadarbības partneri